Historie Statku

  • 1558 Dva poddanské dvory, z nichž pak vytvořil dvůr jeden, koupil Adam Čabelický ze Soutic, majitel kolodějského panství
  • 1802 přestavba dvora do dnešní podoby – obzvlášť bohatě byl vyzdoben vjezd do dvora, který do dnešních dní na své šlechtické majitele upomíná znakem.
  • poč. 20. století velkostatek č. p. 14 a 15 stále majetkem Vratislavů; hospodařil zde pan Blábolil, který mezi místními obyvateli nechvalně proslul příliš krutými postupy při rekvizicích dobytka a obilí za první světové války.

Po únorovém převratu se začalo v souladu s komunistickou ideologií tlačit na likvidaci soukromého majetku a soukromé zemědělce měly na venkově nahradit státní statky
a jednotná zemědělská družstva. V Netěchovicích tedy vzniklo JZD tzv. třetího typu, kam vstupovali zemědělci se svou půdou, dobytkem, zemědělskými stroji a nemovitostmi. Netěchovický dvůr byl do majetků JZD převeden z rozhodnutí ONV v Týně nad Vltavou. JZD jeho budovy zrekonstruovalo tak, aby vyhovovaly potřebám hromadného ustájení hovězího a vepřového dobytka i skladování obilí. Na pozemku zahrady pode dvorem bylo vybudováno betonové silo, ve kterém se silážovala píce. JZD také zcela přestavělo bývalou pastoušku a kovárnu č. p. 42 na garáže traktorů a opravářskou dílnu. Tento objekt ještě v roce 1964 doplnila čerpací stanice nafty a olejů. JZD také nedaleko cesty k Jarošovicím provozovalo drůbežárnu a u cesty do „Průhona“ stála odchovna kuřat. Velká změna přišla
v roce 1965, kdy bylo JZD Netěchovice sloučeno s JZD Nuzice. V roce 1967 se do objektu bývalého dvorského ovčína č. p. 15 přestěhovala požární zbrojnice a na humnech za dvorem byla postavena kůlna pro skladování slámy, kde v červenci roku 1972 byla zbudovaná také čistička obilí. Jak několikrát poznamenává obecní kronika, zdejší JZD mělo průměrné výnosy obilovin, ale citelně zaostávalo v produkci mléka. Dojivost tu byla dlouhodobě jedna
z nejnižších v okrese. Od roku 1968 byla v obci budovaná kanalizace a o dva roky později byl kromě obecních prostranství vyasfaltován dvůr a také cesty JZD. Budovy dvora bylo potřeba udržovat, a tak byly v srpnu roku 1971 opraveny, v červenci roku 1974 byla opravena fasáda, když před tím na jaře bylo v objektech JZD zrekonstruováno elektrické vedení. JZD disponovalo samozřejmě také zemědělskou technikou – kombajny na obilí značky SK 4
a Niva SK 5 či sběracími vozy na sklizeň sena a slámy.

Velká organizační změna přišla s prvním dnem roku 1978, kdy JZD Nuzice zaniklo a jeho dosavadní provozy připadly školnímu státnímu statku Hluboká nad Vltavou. Ten následujícího roku provedl opravu krytiny na střechách dvora a nechal vybudovat novou „mléčnici“ shromažďující samočinně nadojené mléko. V roce 1982 se ještě upravily omítky a střechy. Za stájemi se založilo betonové hnojiště. V roce 1985 farma Jarošovice (Školního zemědělského podniku), pod kterou Netěchovice spadaly, prováděla na pozemcích rozsáhlé meliorace.

Osmdesátá léta se nesla také ve znamení změn v živočišné produkci. V roce 1982 byl zrušen ve dvoře chov prasat. Chov skotu byl naopak rozšířen. Když byly v roce 1985 upraveny stáje, začali se na místo krav chovat býci na žír. I přes vypočítané rekonstrukce a úpravy je potřeba upozornit na nedostatečnou péči věnovanou kolektivnímu majetku a na minimálně zvláštní technologické postupy v kolektivizovaném zemědělství.

 

 

autor:  Mgr. Lenka Houdková